Polityka prywatności

1. Podstawy

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Domu Wydawniczego Pro Agricola, w skład którego wchodzą następujące firmy: 1. Pro Agricola Sp. z o.o., ul. Puławska 39 lok. 30, 02-508 Warszawa, 2. Piotr Lisiecki, Naglady, ul. Wiejska 3, 11-036 Gietrzwałd oraz portal branżowy: www.portalhodowcy.pl


Celem tego dokumentu jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisu www.portalhodowcy.pl, w tym klientów sklepu internetowego, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych.


1.2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.


1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Dom Wydawniczy Pro Agricola nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.


 


     2. Administrator Danych Osobowych


2.1. Administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników jest Dom Wydawniczy Pro Agricola obejmujący firmy: 1. Pro Agricola Sp. z o.o., ul. Puławska 39 lok. 30, 02-508 Warszawa, 2. Piotr Lisiecki, Naglady, ul. Wiejska 3, 11-036 Gietrzwałd oraz portal branżowy: www.portalhodowcy.pl


2.2.Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.


 


     3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna


3.1. Każda osoba przekazująca dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej www.portalhodowcy.pl jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.


3.2. Administrator wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:


 1. a) w przypadku założenia na stronie internetowej www.portalhodowcy.pl konta użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi tego konta (sklep internetowy) oraz w celu przedstawienia informacji o produktach i promocjach (komunikacji marketingowej). Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta użytkownika.
 2. b) w przypadku złożenia zamówienia na produkt, którego sprzedawcą jest Administrator, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego zamówienia oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), realizacji reklamacji, ale również w usprawiedliwionych celach, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 3. c) w przypadku kontaktu telefonicznego bądź e-mailowego z Administratorem dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem,
 4. d) w przypadku nagrywania rozmów w trakcie których może dojść do przekazania danych osobowych, dane te będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.


3.3. Dane osobowe są wykorzystywane również do celów realizacji usług zamówionych przez klientów i użytkowników serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto niektóre dane, w szczególności adresy IP, są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).


3.4. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


 


 


     4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji oraz zasady przetwarzania danych


4.1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.


4.2. Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO, tj:


 • zasada 1 – zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście,
 • zasada 2 – zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • zasada 3 – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • zasada 4 – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • zasada 5 – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 • zasada 6 – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • zasada 7 – w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą;
 • zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.


 


 


     5. Pozyskiwanie danych


5.1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Administrator zapisuje skąd zostały one pozyskane.


5.2. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:


 • kontakt poza stroną internetową - na portalu www.portalhodowcy.pl znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 • kontakt telefoniczny – wszelkie rozmowy pod numerami wskazanymi na stronach internetowych są nagrywane;
 • dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie www.portalhodowcy.pl - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Administrator nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.


 


 


     6. Prawa użytkownika


6.1. Administrator respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:


 1. a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
 2. b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
 3. c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) prawo do przenoszenia danych
 6. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.


6.2. Administrator zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.


6.3. Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Każdy Klient dla którego utworzone zostało konto użytkownika w portalu www.portalhodowcy.pl, ma możliwość weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia danych. Każdy Klient uprawniony jest do wnioskowania o dokonanie weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia danych poprzez kontakt pisemny na adres: Piotr Lisiecki, Naglady, ul. Wiejska 3, 11-036 Gietrzwałd z dopiskiem „dane osobowe” lub mailem na adres prenumerata@proagricola.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (89) 519 05 49 / 501 937 987.


6.4. Administrator informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:


 1. a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 2. b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 3. c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 4. d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


6.5. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.


6.6. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) przez Administratora i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.


6.7. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.


 


 


     7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach:


Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.


 


 


     8. Przekazywanie poza obszar Europy


8.1. Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Kraje znajdujące się poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony informacji, jak kraje należące do tego obszaru.


8.2. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane w jakimkolwiek innym kraju niż kraje Unii Europejskiej, nie powinien przekazywać ich za pośrednictwem e-mail.


 


 


     9. Zmiany dotyczące polityki prywatności:


Na zmiany w polityce ochrony prywatności mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej www.portalhodowcy.pl


 


 


     10. Prawo do skargi


W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.


 


 


Witryna portalhodowcy.pl bierze udział w badaniu konsumpcji Internetu w Polsce („Badanie PLaNET PBI GfK”) realizowanym przez GfK Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Polsce oraz GfK SE z siedzibą w Niemczech (razem zwanymi GfK), w którym stosowana jest technologia pomiarowa z wykorzystaniem domeny SENSIC.net służąca pomiarowi korzystania przez internautów z treści internetowych (m.in. serwisów, aplikacji, playerów) udostępnianych przez portalhodowcy.pl. W ramach Badania PLaNET PBI GfK rejestrowana jest między innymi liczba odsłon oraz liczba użytkowników, w tym użytkowników kilkukrotnie korzystających z treści internetowych. W celu zbierania informacji GfK tworzy losowy identyfikator w przeglądarce użytkownika w Local Storage. W przypadku pomiaru korzystania z aplikacji mobilnych pomiar obejmuje ID for Adevertiser (dla urządzeń iOS) oraz Android Advertising ID. GfK wykorzystuje informację o adresie IP w celu geolokalizacji. Wszystkie zbierane dane są w pełni anonimowe i nie służą identyfikacji danych osobowych użytkowników internetu.